SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Energiatuen askelmerkit

Julkaistu 22.12.2020 10:17

Kiinteistöjen hiilineutraalisuus on noussut jokapäiväiseen keskusteluun. Se ei ole viherpesua, vaan sarja konkreettisia ja kannattavia toimenpiteitä, joilla voimme saavuttaa kiinteistöalan tavoitteet ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Energiaremontti on keskeisin toimenpide kohti hiilineutraalia kiinteistöä. Vastuullisen, ympäristöpäästöjä laskevan teon lisäksi energiaremontti on lisäksi taloudellisesti kannattava, erityisesti kun huomioidaan investoinneille myönnettävä energiatuki.

Energiatuki

Monet lukijamme jo varmasti tunnistavat energiaremonttien ja energiatukien periaatteet. Tiedämme, että energiatukia myönnetään mm. asuin- ja toimitilakiinteistöjen energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin. Taloyhtiöiden energia-avustuksia käsittelee Ympäristöministeriön alainen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Toimitilakiinteistöjen energiatukia puolestaan käsittelee Business Finland. Lisäksi ELY-keskuksilta voi hakea tukea öljylämmityksen vaihtamiseksi ekologisempaan muotoon. Tässä blogissa pureudumme tarkemmin toimitilakiinteistöjen energiatukiin. Jos energiatuet ovat sinulle tuttuja, voit hypätä suoraan muutaman ensimmäisen kappaleen yli, mutta jos asia on uusi, jatka lukemista seuraavasta kappaleesta.

Business Finlandin mukaan ”Energiatuen keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä.” Energiatukea voidaan myöntää hankkeille, jotka edistävät:

  • Uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä
  • Energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista
  • Muutoin energiajärjestelmän muuttamista vähähiiliseksi.

Keskeinen vaatimus energiatuen myöntämiselle on, että energiatuella on merkittävä vaikutus hankkeen käynnistymiseen.  Mikäli hanke on käynnistetty ennen energiatuen hakemista, tukea ei myönnetä. Hankkeesta voidaan kuitenkin tehdä sopimus ennen energiatuen hakemista, mutta sopimuksessa on oltava yksiselitteinen purkulauseke, jossa todetaan, että hanketta ei toteuteta, mikäli energiatukea ei myönnetä. Tässäkään tapauksessa energiatukea ei saa ennen rahoituspäätöksen myöntämistä syntyneille kuluille.

Tuen hakeminen alkaa energiakatselmuksesta

Investointien energiatuen hakeminen alkaa tyypillisesti energiakatselmuksella, jossa selvitetään kiinteistön energiansäästöpotentiaali, investoinnin kannattavuus ja takaisinmaksuaika. Myös tällaisille selvityshankkeille on haettavissa tukea, mutta tämä koskee pääasiassa kuntasektoria, mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä. Selvityshankkeiden tuki on 40 – 50 %.

Energiakatselmuksen jälkeen laaditaan projektisuunnitelma investoinnin toteuttamiseksi ja täytetään kaavakkeet. Tukihakemus toimitetaan Business Finlandin asiointipalveluun. Rahoituspäätöksen käsittelyaika riippuu mm. investoinnin laajuudesta ja hakemuksien määrästä. Tyypillisesti hakemuksen käsittelyaika on 2-4 viikkoa, mutta huolellinen ja täsmällinen energiatukihakemus mahdollistaa tätäkin nopeamman käsittelyn. Meillä on monipuolinen kokemus energiatukien hakemisesta ja parhaimmillaan tukipäätös on saatu muutamassa päivässä sen toimittamisesta.

Energiatukea myönnetään investointihankkeille energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille jopa 25 % investoinnista. Tämä edellyttää ns. ESCO-hanketta, jossa on vähintään 50 %:n säästötakuu ja todennettavien säästöjen osuus kokonaissäästöistä todentamisjakson aikana on vähintään 80 % euromääräisesti laskettuna. Ilman säästötakuuta tuen enimmäismäärä on 20 %. Muitakin rajauksia on, kuten lämpöpumppuhankkeisiin myönnettävä 15 %:n tuki. Valaistusjärjestelmiin ei myönnetä tukea. Myöskään yli 1 MW:n lämmöntuotantohankkeita ei tueta, mikäli kyseessä ei ole uuden teknologian hanke. Mikäli tuen hakija ei kuulu energiatehokkuussopimukseen, tuen enimmäismäärä on 15 %. Uudishankkeille ei myönnetä energiatukea (pl. uusi teknologia ja aurinkosähköhankkeet).

Energiatehokkuussopimukseen liittyminen kannattaa, sillä se mahdollistaa korkeamman energiatuen. Energiatehokkuussopimuksia on lukuisia toimialasta riippuen. Esimerkiksi toimitilakiinteistöt liittyvät toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmaan (TETS) ja vuokra-asuntokiinteistöt VAETS-toimenpideohjelmaan. Toimenpideohjelma sisältää ohjeellisen tavoitteen, jonka saavuttaminen edellyttää, että kukin toimenpideohjelmaan liittyvä asettaa energiatehokkuussopimukseen liittyessään vähintään 7,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoitteen kaudelle 2017–2025. Energiatehokkuussopimuksessa edellytetään vuosittaista raportointia energiankulutuksen kehittymisestä ja tehdyistä toimenpiteistä kulutuksen vähentämiseksi.

Energiatuki nappia painamalla 

EcoRealin palvelumallissa energiaremontti toteutetaan avaimet käteen-palveluna alkaen energiakatselmuksesta ja tukien hakemisesta. Asiakkaalle jää ainoaksi tehtäväksi toimittaa lähtötiedot asiantuntijallemme ja ”painaa lähetysnappia” asiointipalvelussa. Sama pätee hankkeen valmistuessa, kun myönnettyä rahoitusta haetaan maksatukseen – asiakas toimittaa kirjanpidon raportit, me valmistelemme aineiston, täytämme loppuraportin asiointipalveluun ja asiakkaan edustajana hankkeen vastuullinen johtaja painaa nappia. Energiatehokkuussopimuksen liittyneille asiakkaille teemme tarvittaessa myös vuosiraportoinnin.

Mikäli hankkeessa on syntynyt enintään viisi laskua, on maksatusvaihe näin sujuva. Mikäli laskuja on enemmän, hankkeen valmistumisen jälkeen asiakkaan tulee teettää tilintarkastajalla lausunto hankkeen kuluista. Meidän palvelumallissa on mahdollista hoitaa koko investointi viidellä laskulla, kun laskutamme hankkeen kulut kootusti. Näin investoinnin kustannushallinta on mutkatonta ja tehokasta. Tämän lisäksi tarjoamme säästötakuun, jolla energiatukea on mahdollista saada jopa neljännes koko investoinnista.

Säästötakuun vaihtoehtona on myös 12 kk mittainen optimointijakso. Optimointijakso on myös tuen piiriin kuuluvaa, mutta tällöin 80 % energiatuesta saa haettua maksatukseen heti energiaremontin valmistumisen jälkeen ja loput 20 % optimointijakson päätyttyä. Vaihtoehtoisesti koko tukisumma voidaan hakea maksatukseen heti energiaremontin valmistumisen jälkeen, mutta tällöin optimointijaksoa ei lueta tuellisiksi kuluiksi.

Hyödynnä tuki kattavasti

 Energiatuen hakeminen ei ole vaikeaa ja ammattilaiselta se sujuu tehokkaasti. Samalla varmistamme, että energiatukea haetaan juuri oikeisiin toimenpiteisiin eikä tukea jää saamatta. Energiaremontissa toteutetaan vanhan talotekniikan modernisointi suunnitellen tarpeenmukaiset ratkaisut mm. nykyaikaisen rakennusautomaation, anturien, lämmöntalteenoton ja uusiutuvan energian avulla. Tästä johtuen investoinnit sisältävät myös jonkin verran korjausvelkaa. Näin ollen osa joka tapauksessa korjaustarpeessa olevasta talotekniikasta tulee uudistettua energiaremontin yhteydessä. Esimerkiksi – mikäli kaukolämpöpaketti tai ilmanvaihdon puhaltimet ovat käyttöikänsä päässä ja olisi tekniikkansa puolesta uusittava välttämättä, kannattaa selvittää mahdollisuudet energiaremonttiin ja energiatukeen.

Vuosi 2020 vaihtuu pian askeleen lähemmäksi vuotta 2030, jolloin EU:n tasolla kasvihuonepäästöjä on tavoitteiden mukaisesti vähennetty 40 % vuoden 1990 tasoon verrattuna. Nyt on oikea aika toimia yhteisten tavoitteiden eteen, joten paina nappia ja ota yhteyttä!

Artikkelissa mainitut palvelut